​ANVENDELSE

Støj er lydbølger, som forplanter sig igennem luft eller væske ved forskellige frekvenser. Støj reduceres bedst ved kilden, og det påhviler arbejdsgiveren via tekniske foranstaltninger eller hensigtsmæssig planlægning af arbejdet at nedbringe støjbelastningen mest muligt. Allerede ved 80 dB(A) begynder støj at blive farlig. Hvis støjbelastningen ikke kan reduceres til under dette niveau, må arbejdet kun udføres, hvis der er stillet høreværn til rådighed. Er støjen over 85 dB(A) (over en 40 timers arbejdsuge), er høreværn påbudt. Valg af korrekt høreværn afhænger af støjens lydstyrke og frekvens område, dæmpningsbehovet samt ønsket om kombination med andet sikkerhedsudstyr.

LYDSTYRKE OG FREKVENS


Decibel (dB) er et mål for lydens styrke, ligesom grader celsius er et mål for temperatur. En ændring på 3 dB(A) halverer eller fordobler støj påvirkningen og registreres tydeligt, men der skal helt op til en ændring på 10 dB(A) førend øret vil opfatte støjen som halveret eller fordoblet. Derfor kan selv ganske beskedne ændringer i støjen have afgørende betydning. Almindelig industristøj er typisk på 100-110 dB, mens almindelig tale ligger omkring 60 dB.

Frekvensen angiver antal lydsvingninger pr. sekund og kaldes Hertz (Hz). En (Hz) er altså 1 lydsvingning per sekund. Langsomme svingninger opfattes som dybe toner (bas omkring 125Hz), mens hurtige svingninger høres som høje toner (diskant, som fx en trompet, omkring 4,000 Hz). Unge mennesker med god hørelse kan høre lyde fra 20 til 20,000 Hz. Almindelig industristøj ligger typisk i området 2-8,000 Hz, hvilket er mellem- og høj frekvensområdet.

HML METODEN

En enkel metode, der angiver hvilket støjniveau, brugeren udsættes for inde under høreværnet. Når man kender typen af støj eller den eksakte støjstyrke, kan man vælge det korrekte høreværn ud fra HML-værdierne (Høj-, Mellem- og Lavfrekvensstøj). Jo højere HM-værdier desto bedre dæmpning af højfrekvensstøj, og jo højere ML-værdier desto bedre dæmpning af lavfrekvensstøj. Støjen, som man skal beskytte sig mod måles med en støjmåler i en dB(A) og dB(C) vægtning.

VÆLG DET RIGTIGE HØREVÆRN
- og brug det hele tiden

Det er en misforståelse, at man skulle kunne ”vænne sig” til støj. Den er farlig, fordi den ofte er skyld i, at høreskader først opdages, når det er for sent. Det er derfor vigtigt at gøre sig helt klart, at høreværn skal anvendes hele tiden inden for de arbejdsområder, som sikkerhedstjenesten har angivet som ”støjområder”. Eksempel: Den effektive dæmpning ved 2000 Hz reduceres fra ca. 40 dB til ca. 20 dB, hvis høreværnet kun bruges i 99% af tiden.