icm politik

For kvalitet, miljø, arbejdsmiljø & CSR

INDHOLD & FORMÅL

Politikken sætter rammerne for hvordan vi i ICM skal agere som virksomhed, så vi bevarer vores gode omdømme som en kompetent, anstændig, ansvarlig og bæredygtig virksomhed.    

Definitioner

CSR
Corporate Social Responsibility, virksomhedens sociale ansvar.

GENERELT

Politikken sætter rammerne for hvordan vi i ICM skal agere som virksomhed, så vi bevarer vores gode omdømme som en kompetent, anstændig, ansvarlig og bæredygtig virksomhed.

ICM VIL DERFOR ALTID

 • Overholde alle gældende love og regler.
 • Sørge for at medarbejdere og leverandører kender ICM’s politik og vores Code of Conduct for medarbejdere og leverandører og efterlever disse.
 • Arbejde systematisk med løbende forbedringer på alle områder af vores ledelsessystem.

KVALITET

Kvalitet er vores grundlæggende forudsætning for at drive forretning. ICM forstår kvalitet som:

 • At produktsortimentet til enhver tid opfylder kundernes behov til type og pålidelighed.      
 • At kunne tilbyde brugere adgang til stor viden indenfor de produktområder, som markedsføres.            
 • At leverancer opfylder kunders krav og forventninger.

ICM VIL DERFOR ALTID

 • Opfylde kundernes krav og forventninger til kvalitet.      
 • Løbende måle og forbedre kvaliteten.
 • Tilstræbe et optimalt forhold mellem pris og kvalitet.
 • Arbejde for at medarbejdernes kompetencer er markedsledende.
 • Inddrage medarbejderne i forbedringsaktiviteter.​

MILJØ

ICM påvirker miljøet og klimaet lokalt og globalt, gennem hele værdikæden, via vores forvaltning af ressourcer og energiforbrug forbundet til sourcing af produkter til videresalg, fremstilling og transport af vores BlueStar produkter, drift af vores logistikcenter og administration, pakning og forsendelse af vores varer til kunderne, håndtering af materiale til genanvendelse, affald og restprodukter.

ICM ønsker at bidrage til løbende forbedringer af miljøet og klimaet, ved at vælge mere bæredygtige løsninger, begrænse forbruget af ressourcer og udledningen af CO2.  

ICM VIL DERFOR ALTID

 • Kortlægge og vurdere vores miljø- og klimapåvirkning og opsætte årlig handlingsplan for reduktion af vores påvirkning – for vores drift, vores BlueStar produkter og øvrige produkter til videresalg.
 • Samarbejde med vores koncern og vores kunder om at opfylde vores bindende forpligtelser og nå de fastlagte mål for CO2 reduktion og fremme af bæredygtige produkter.
 • Have fokus på energieffektivisering og indkøb af grøn energi.
 • Have fokus på bæredygtighed og energieffektivitet ved indkøb af procesudstyr til egen drift.
 • Sikre optimering af affaldssortering og maksimal genanvendelse.

ARBEJDSMILJØ

ICM vejleder dagligt andre virksomheder i at forbedre deres arbejdsmiljø, og vi skal derfor selv have styr på arbejdsmiljøet. Dette gøres ved at føre en synlig arbejdsmiljøpolitik, som har til formål at fremme bevidstheden om virksomhedens påvirkning af medarbejdere og ledere.

ICM vil derfor altid

 • Arbejde på at fremme et sundt og sikkert internt arbejdsmiljø, for eksempel ved at opretholde et sundt kontormiljø, stille de nødvendige værktøjer til rådighed ved fysisk arbejde og undgå farlige situationer og stoffer i virksomheden.
 • Arbejde på at alle medarbejdere har et interessant job med faglig og personlig udvikling.
 • Opretholde en god, konstruktiv og åben dialog med offentlige myndigheder om forhold, der har indflydelse på arbejdsmiljøet.

SOCIALT ANSVAR

Udviklingen i ICM skal være baseret på en kombination af økonomiske resultater og social ansvarlighed.   
ICM støtter FN’s Global Compact principper og ønsker at være en anstændig og ansvarlig virksomhed, som deltager i samfundsopgaver og – pligter.

ICM vil derfor altid

 • Tilbyde arbejdsmiljømæssige produkter og tjenesteydelser af høj kvalitet, for at begrænse antallet og omfanget af skader på mennesker og miljøet.
 • Udvikle og løbende forbedre serviceniveauet for vores kunder, bl.a. ved at tilbyde forståelig produktinformation, rådgive sagligt og professionelt om den bedste løsning til kundens behov, og sikre nem adgang til afhjælpning af klager og reklamationer.
 • Integrere hensynet til arbejdstager- og menneskerettigheder, antikorruption og miljøet i forretningen og i relation til medarbejdere og samarbejdspartnere.
 • Samarbejde med vores leverandører om at respektere arbejdstager- og menneskerettigheder,  modarbejde korruption, og undgå tvangsarbejde, børnearbejde og diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.
 • Skabe og vedligeholde gode relationer til interessenter og indgå i relevant dialog om CSR.
 • Være en aktiv og engageret virksomhed i lokalsamfund og i det danske samfund generelt.

ICM A/S 2. November 2022
Jan Selchau, CEO