icm politik

For kvalitet, miljø, arbejdsmiljø & CSR

INDHOLD & FORMÅL

Politikken sætter rammerne for hvordan vi i ICM skal agere som virksomhed, så vi bevarer vores gode omdømme som en kompetent, anstændig, ansvarlig og bæredygtig virksomhed.    

Definitioner

CSR
Corporate Social Responsibility, virksomhedens sociale ansvar.

INTRODUKTION

ICM’s gode omdømme er det allervigtigste for os. Alle som handler med ICM eller på anden måde kommer i kontakt med ICM skal kunne have tillid til os, og det har de kun hvis vores omdømme er godt.

ICM VIL DERFOR ALTID

 • Overholde alle gældende love og regler. Vi forventer at samhandelspartnere gør det samme.
 • Handle kompetent, hurtigt og venligt i alle forhold til kunder, leverandører og andre interessenter.  
 • Tage passende hensyn på miljø- og arbejdsmiljø området.
 • Instruere medarbejdere og leverandører om at uetisk adfærd ikke accepteres.
 • Sørge for at medarbejdere og leverandører kender ICM’s politik og agerer derefter.
 • Arbejde systematisk med løbende forbedringer på alle områder af vores ledelsessystem.

KVALITET

Kvalitet er vores grundlæggende forudsætning for at drive forretning. ICM forstår kvalitet som:

 • At produktsortimentet til enhver tid opfylder kundernes behov til type og pålidelighed.      
 • At kunne tilbyde brugere adgang til stor viden indenfor de produktområder, som markedsføres.            
 • At leverancer opfylder kunders krav og forventninger.

ICM VIL DERFOR ALTID

 • Opfylde kundernes krav og forventninger til kvalitet.      
 • Løbende måle og forbedre kvaliteten.
 • Tilstræbe et optimalt forhold mellem pris og kvalitet.
 • Arbejde for at medarbejdernes kompetencer er markedsledende.
 • Inddrage medarbejderne i forbedringsaktiviteter.​

MILJØ

Det er vort mål nøje at følge og arbejde for en løbende forbedring af vort miljø og reduktion af miljøpåvirkninger fra virksomhedens aktiviteter, så vi ikke risikerer at ødelægge de kommende generationers muligheder for et godt liv, inden for virksomhedens økonomiske og tekniske muligheder.​

ICM VIL DERFOR ALTID

 • Arbejde på at mindske virksomhedens forbrug af el, varme, vand og fossile brændstoffer (benzin, dieselolie og naturgas).
 • Arbejde på genbrug af emballage og andre spildprodukter.
 • Overholde kommunale krav om affaldssortering og bortskaffe uundgåeligt affald på forsvarlig vis.
 • Forsøge at påvirke leverandører, så produkter bliver miljømæssigt forsvarlige, for eksempel ved at undgå brug af PVC.
 • Foretrække miljøbevidste leverandører, hvor det er økonomisk forsvarligt og teknisk muligt.  
 • Opretholde en god, konstruktiv og åben dialog med offentlige miljømyndigheder.

ARBEJDSMILJØ

ICM vejleder dagligt andre virksomheder i at forbedre deres arbejdsmiljø, og vi skal derfor selv have styr på arbejdsmiljøet. Dette gøres ved at føre en synlig arbejdsmiljøpolitik, som har til formål at fremme bevidstheden om virksomhedens påvirkning af medarbejdere og ledere.

ICM vil derfor altid

 • Arbejde på at fremme et sundt og sikkert internt arbejdsmiljø, for eksempel ved at opretholde et sundt kontormiljø, stille de nødvendige værktøjer til rådighed ved fysisk arbejde og undgå farlige situationer og stoffer i virksomheden.
 • Arbejde på at alle medarbejdere har et interessant job med faglig og personlig udvikling.
 • Opretholde en god, konstruktiv og åben dialog med offentlige myndigheder om forhold, der har indflydelse på arbejdsmiljøet.

SOCIALT ANSVAR

Udviklingen i ICM skal være baseret på en kombination af økonomiske resultater og social ansvarlighed.   
ICM støtter FN’s Global Compact principper og ønsker at være en anstændig og ansvarlig virksomhed, som deltager i samfundsopgaver og – pligter.

ICM vil derfor altid

 • Tilbyde arbejdsmiljømæssige produkter og tjenesteydelser af høj kvalitet, for at begrænse antallet og omfanget af skader på mennesker og miljøet.
 • Udvikle og løbende forbedre serviceniveauet for vores kunder, bl.a. ved at tilbyde forståelig produktinformation, rådgive sagligt og professionelt om den bedste løsning til kundens behov, og sikre nem adgang til afhjælpning af klager og reklamationer.
 • Integrere hensynet til arbejdstager- og menneskerettigheder, antikorruption og miljøet i forretningen og i relation til medarbejdere og samarbejdspartnere.
 • Samarbejde med vores leverandører om at respektere arbejdstager- og menneskerettigheder,  modarbejde korruption, og undgå tvangsarbejde, børnearbejde og diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.
 • Skabe og vedligeholde gode relationer til interessenter og indgå i relevant dialog om CSR.
 • Være en aktiv og engageret virksomhed i lokalsamfund og i det danske samfund generelt.