Handsker
​​​​​​​en standarder

EN 388:2016
MEKANISK PÅVIRKNING
Handskerne er testet over for følgende påvirkninger:
1 = laveste værdi, X = ikke testet for denne risiko, O = Opnåede ikke minimumskrav.

YDEEVNE NIVEAU123456
1 ciffer = slitage (antal perioder)1-4>100>500>2000>8000

2 ciffer = skærefasthed (indeks)1-5>1.2>2.5>5.0>10.0>20.0
3 ciffer = rivstyrke (newton)1-4>10>25>50>75

4 ciffer = punktering (newton)1-4>20>60>100>150

5 ciffer = (TDM) skærefasthed EN ISO 13997 (newton)A-FA >2B >5C >10D >15E >22F >30
6 ciffer = slagfasthedP = bestået"" = ikke bestået

EN ISO 374:2016
IMOD FARLIGE KEMIKALIER & MIKROORGANISMER
Standarden angiver krav til handskers funktionalitet i forhold til at beskytte brugeren mod indtrængning, gennemtrængning og nedbrydning ved kemikalier og mikroorganismer.

Standarden klassificerer tre typer handsker efter beskyttelsesgrad (A, B og C).

EN ISO 374-2:2014
GENNEMTRÆNGNING (PENETRATION)
Handskerne skal bestå testen for gennemtrængning af luft eller vand og opfylde det fastlagte AQL-inspektionsniveau. I en test for luftgennemtrængning sættes handskens indre under tryk med luft, og overfladen kontrolleres for huller. I en test for vandgennemtrængning fyldes handsken med vand og kontrolleres for forekomst af vanddråber på ydersiden efter en fastlagt periode. AQL (accepteret kvalitetsniveau) er et mål for kvalitetssikring baseret på en stikprøveprocedure i henhold til ISO 2859-1, der anvendes af producenter med henblik på at måle sandsynligheden for pinholefejl i et parti handsker. En AQL på 1,5 accepterer den statistiske sandsynlighed for, at partiet indeholder mindre end 1,5% fejlbehæftede handsker.   

YDEEVNEAQL (ACCEPTED QUALITY LEVEL/ACCEPTERET KVALITETSNIVEAU)
Niveau 1< 4.0     < 7.0 fejl per 100 enheder
Niveau 2< 1.5     < 3.5 fejl per 100 enheder
Niveau 3< 0.65   < 1.5 fejl per 100 enheder

EN 16523-1:2015
Testmetode til måling af modstandsdygtigheden for de materialer, der er anvendt til de personlige værnemidler i forhold til gennemtrængning af farlige kemikalier på molekylært niveau og under uafbrudt kontakt. Den deraf følgende værdi er gennemtrængningstiden eller den tid, det tager for den farlige væske eller gas at komme i kontakt med huden. Handsken klassificeres i forhold til gennemtrængningstidens ydeevneniveau fra 1 til 6. (se tabel øverst til højre).

MÅLT
GENNEMTRÆNGNINGSTID
YDEEVNEINDEKS FOR
GENNEMTRÆNGNING
Niveau 1> 10 min.
Niveau 2> 30 min.
Niveau 3> 60 min.
Niveau 4> 120 min.
Niveau 5> 240 min.
Niveau 6> 480 min.

Denne standard angiver en liste over 18 kemikalier. Den mindste gennemtrængningstid for en handske af type A er 30 min. (niveau 2) for 6 kemikalier, for type B er det 30 min. for mindst 3 kemikalier, og for type C er det 10 min. (niveau 1) for mindst 1 kemikalie på listen.

TYPE A: Gennembrudstid ≥ 30 minutter for mindst 6 kemikalier fra listen.
TYPE B: Gennembrudstid ≥ 30 minutter for mindst 3 kemikalier fra listen.
TYPE C: Gennembrudstid ≥ 10 minutter for mindst 1 kemikalier fra listen

Piktogrammet for ”kemikalieresistente” handsker skal ledsages af kodebogstaverne for de testede kemikalier til handsker af type A og type B. Handsker af type C er uden kodebogstav.

KODEBOGSTAVKEMIKALIECAS NR.ART
AMethanol67-56-1Primær alkohol
BAcetone67-64-1Ketone
CAcetonenitril75-05-8Nitril-forbindelse
DDichlormethan75-09-2Klorineret paraffin
ESvovlkulstof75-15-0Svovl med organisk forbindelse
FToluen108-88-3Aromatisk kulbrinte
GDiethylamin109-89-7Amin
HTetrahydrofuran109-99-9Ætercyklisk forbindelse
IEthylacetat141-78-6Ester
JN-Heptan142-85-5Alifatisk kulbrinte
KNatriumhydroxid 40%1310-73-2Uorganisk base
LSvovlsyre 96%7664-93-9Uorganisk syre, oxiderende
MSaltpetersyre 65%7697-37-2Uorganisk mineralsyre, oxiderende
NEddikesyre 99%64-19-7Organisk syre
OAmmoniumhydroxid 25%1336-21-6Organisk base
PBrintoverilte 30%7722-84-1Peroxid
SHydroflorsyre 40%7664-39-3Uorganisk mineralsyre, oxiderende
TFormaldihyd 37%50-00-0Aldehyd

GENNEMTRÆNGNINGSTID (PERMEATION) =
Den tid, det tager for et kemikalie at trænge igennem fra ydersiden til indersiden af handskematerialet. Testen af gennemtræningstiden skal foretages ved 23 °C ± 1 °C.

EN ISO 374-4
MODSTANDSEVNE OVER FOR NEDBRYDNING VED KEMIKALIER

Nedbrydning er en skadelig ændring af en eller flere af en beskyttelseshandskes egenskaber, der opstår som følge af kontakt med et kemikalie. Indikationer for nedbrydning kan være delaminering, misfarvning, hærdning, blødgøring, målændringer, tab af brudstyrke, og så videre. Den bestemmes ved at måle den procentvise ændring i handskematerialets perforeringsmodstand efter uafbrudt kontakt i 1 time mellem ydersiden og provokationsteststoffet. Nedbrydningstestens resultater skal fremgå af informationsbrochuren for alle tre handsketyper.

EN ISO 374-5
BESYTTELSE MOD MIKROORGANISMER
Mikroorganismer defineres i standarden som bakterier, svampe eller vira. For at kunne angive modstandsdygtighed over for bakterier og svampe skal handsken opfylde kravene til testen af modstand mod gennemtrængning i henhold til standard DS/EN 374-2: 2014. Hvis handsken opfylder kravene i testen ifølge ISO 16604: 2004 (metode B), kan den angive at være modstandsdygtig over for vira, og ordet ”VIRUS” kan tilføjes under piktogrammet om biologisk betinget fare.

EN 407
VARME OG/ELLER ILD
Handsken er testet imod termiske risici, varme og/eller ild. Cifferet angiver, hvilket resultat handsken har fået ved testen. Følgende punkter testes:1234
1 ciffer = antændelighedSelvlukkende, sek.≤ 20≤ 10≤ 3≤ 2
2 ciffer = berøringsvarme> 15 sek. ved100 °C250 °C350 °C500 °C
3 ciffer = isoleringsvarmeVarmeoverførsel, sek.≥ 4≥ 7≥ 10≥ 18
4 ciffer = strålevarmeVarmeoverførsel, sek.≥ 7≥ 20≥ 50
5 ciffer = metalstænk, småAntal dråber≥ 10≥ 15≥ 25≥ 35
6 ciffer = metalstænk, storeAntal gram3060120200

1 = laveste værdi.

EN 421
IONISERENDE STRÅLING
Handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for ioniserende stråling.

EN 421
RADIOAKTIV FOURENING
Handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for radioaktiv forurening.

EN 511
KULDE
Piktogrammet viser, at handskens modstandsdygtighed over for kulde er testet på følgende punkter:1234
1 ciffer = modstandsdygtighed, kuldeIsolering pr. m2, °C/W> 0.10> 0.15> 0.22> 0.30
2 ciffer = modstandsdygtighed, berøringIsolering pr. m2, °C/W> 0.025>0.05> 0.10> 0.15
3 ciffer = vandgennemtrængningMinut> 30


EN 12477
SVEJSNING

Denne standard baserer sig på en række test fra en række andre standarder. Standarden præciserer minimumskrav til resultaterne af disse tests, for at være testet og godkendt som svejsehandske i henhold til EN 12477. De standarder, der bliver testet i henhold til er: EN 388-mekanisk påvirkning, EN 407-varme og/eller ild. EN 367-varme gennemgang, EN 702-kontaktvarme og EN 348-sprøjt af smeltet metal. Svejsehandsker godkendes i to typer. Type A og type B. Kravene til type A er i forhold til de nævnte standarder på de fleste områder højere end type B.

EN 10819
VIBRATIONSDÆMPNING
​​​​​​​
Handsken er testet imod vibrationer og godkendt til vibrationsdæmpning.

EN 659
BRANDMANDSHANDSKE​​​​​​​
​​​​​​​
Handsken er testet og godkendt til brandmænd.

EN 381-4
BESKYTTELSESHANDSKER FOR BRUGERE AF HÅNDBÅRNE KÆDESAVE​​​​​​​
​​​​​​​
Handsken er godkendt til arbejde med kædesav.

EN 60903
ARBEJDE UNDER SPÆNDING - HANDSKER AF ISOLERENDE MATERIALER
Handsker, der er godkendt iht. EN 60903, kan anvendes ved arbejdsopgaver, hvor der er risiko for at få elektrisk stød. Før valg af korrekt handske til opgaven, er det vigtigt at kende den spænd ing, som man kan blive udsat for:


HANDSKEN ER TESTET VEDGODKENDT TIL ARBEJDE VED MAX.
Klasse 002500 V500 V
Klasse 05000 V1000 V
Klasse 110000 V7500 V
Klasse 220000 V17000 V
Klasse 330000 V26500 V
Klasse 440000 V36000 V

EN 455-1
MEDICINSKE ENGANGSHANDSKER, TÆTHED

Handsken er godkendt til medicinsk brug.

EN 455-2
MEDICINSKE ENGANGSHANDSKER, FYSISKE EGENSKABER
​​​​​​​
Handsken er godkendt til medicinsk brug.

EN 455-3
MEDICINSKE ENGANGSHANDSKER, BIOLOGISK BEDØMMELSE

Handsken er godkendt til medicinsk brug.

EN 455-4
BESTEMMELSE AF LAGERHOLDBARHED

Standarden sikrer, at ydeevnen ikke forringes i opbevaringsperioden forud for brug. Accelereret ældningstest udføres på handskeprøver for at bestemme lagerholdbarhed, så producenten kan bevise, at deres produkt (typisk) tåler op til 3 år og i visse tilfælde op til 5 år uden at miste deres styrke og beskyttende egenskaber.

EN 1149-1
ELEKTROSTATISKE EGENSKABER: OVERFLADEMODSTANDSEVNE
​​​​​​​
Handsken er testet i henhold til 1149-1, hvor handskens overflademodstand måles.

EN 1149-2
ELEKTROSTATISKE EGENSKABER: GENNEMGANGSMODSTAND
​​​​​​​
Handsken er testet i henhold til 1149-2. Her måles handskematerialets gennemgangsmodstand/elektriske modstand.

FØDEVARER
GLAS/GAFFEL
​​​​​​​
Symbol viser, at handsken er godkendt til direkte kontakt med fødevarer iht. EU regulativ 1935/2004.

INFORMATION
BOG
​​​​​​​
Hvis i er indsat i piktogrammet, henviser det til, at nærmere information følger med varen.