HANDELS- & LEVERINGSBETINGELSER

FØLGENDE BETINGELSER GÆLDER VED køb hos ICM
​​​​​​​per 10/03 2022

1. Anvendelsesområde

1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert køb hos ICM A/S (herefter ”sælger”) i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser går forud for købers egne indkøbsbetingelser samt eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept.

BEMÆRK
Der findes udvidede handelsbetingelser på fastmonterede forankringssystemer. Ring og hør nærmere.

2. TILBUD & ORDREBEKRÆFTELSE

2.1. Tilbud afgivet af sælger er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen, med mindre andet er angivet. Ved købers fremsendelse af
købsordre er aftale om salg først indgået, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse fra sælger.


3. PRISER OG BETALING – EJENDOMSFORBEHOLD

3.1. Alle priser er anført i DKK og inkl. afgifter men ekskl. moms, eventuelle udgifter til emballage, eventuelle gebyrer og levering, som er
Ex Works, Incoterms 2010. Se i øvrigt punkt 4. for mere info omkring levering. Sælger har ret til at forhøje prisen på ikke leverede
varer som følge af prisforhøjelser foretaget af sælgers underleverandører på grund af stigning i råvarepriser, ændringer i
valutakurser, told, skatter, afgifter, m.m. eller øvrige forhold uden for sælgers indflydelse. I det tilfælde hvor varen er omfattet af en
af sælger benyttet pristabel, sker prisfastsættelsen med udgangspunkt i den tabel, der er gældende på leveringstidspunktet, med
mindre andet er angivet. Sælger har til enhver tid ret til at fortage ændringer i pristabellen uden varsel.

ved køb over internettet

Sælger forbeholder sig retten til at vælge transportør, og vi pålægger følgende fragtomkostninger til ordren:

TIL DANMARK:
DKK 90,00. Fragtfrit ved køb over DKK 2.000,00.

TIL GRØNLAND, FÆRØERNE OG ØVRIGT UDLAND:
DKK 425,00.

ved køb uden om internettet

Sælger forbeholder sig retten til at vælge transportør, og vi pålægger følgende omkostninger til ordren:

Fakturagebyr:  
Ekspeditionsgebyr:
Miljøgebyr:
Fragtomkostninger:
Farligt-gods tillæg:

DKK 25,00 på ordrer, hvor elektronisk modtager ikke er oplyst.
DKK 60,00 på ordrer mindre end netto DKK 500,00.
DKK 49,00 på alle ordrer.
DKK 75,00 per kolli, DKK 495,00 per helpalle, og DKK 330,00 per halvpalle.
DKK 150,00 per forsendelse ved køb af produkter, som er farligt gods (UN).

BETALING

Sælger modtager betaling med Dankort, VISA/Dankort og EURO/MASTERCARD. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Gebyr for betaling med kort dækkes af kunden. Sælger krypterer alle dine kortoplysninger med en SSL forbindelse (Secure Socket Layer), så det kun er PBS, der har adgang til dine data.

PRISER

Alle priser er i DKK ekskl. moms (25%), hvor intet andet nævnes. Priserne er altid de på leveringsdagen gældende. Kvantumsrabat er muligt ved køb i hele kartoner, men kun på varer, hvor der oplyses et kartonindhold. Står der kun 1 stk., tilbydes varen kun i anbrud. Der tages forbehold for trykfejl, afgifts- og valutaændringer.

RETURRET/FORTRYDELSESRET

Sælger yder 14 dages fuld returret, gældende fra den dag du modtager dine varer. Varer, som stadigt er i samme stand som modtaget, kan returneres inden 14 dage, fra varens modtagelse og kun efter forudgående aftale. Fortrydelse kan også ske ved at nægte modtagelse af pakken. Fragtomkostninger i forbindelse med returnering påhviler kunden. Hvis en afprøvning af varen har forringet varens salgsværdi frafalder fortrydelsesretten.

Såfremt det fremgår af ordrebekræftelse og faktura, at en vare er en skaffevare, så kan denne vare ikke returneres.

VARERETURNERING SKAL SKE TIL:
ICM A/S
Petersmindevej 15
DK-5000 Odense C ​

Det er muligt enten at aflevere varen på sælgers adresse eller sende den til sælger.
Varer sendt tilbage til sælger på efterkrav vil blive nægtet modtaget.

REKLAMATIONSRET

PRIVATKØB
I henhold til købeloven ydes du som forbruger 24 måneders reklamationsret på alle varer. For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare. Reklamationsretten dækker ikke, når fejl, skader eller slitage opstår på grund af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller almindeligt slid. Ved reklamation, fejl og mangler eller ved udeblevne leverancer, kontakt venligst sælgers kundeservice på tlf.: (+45) 70 606 606
eller e-mail: mail@icmsafety.com

ERHERVSKØB (BUSINESS-TO-BUSINESS)
For erhvervskunder ydes alene 12 måneders reklamationsret. Eventuelle fejl og mangler skal anmeldes til sælger, så snart de erkonstateret. Erhvervskunder opnår ikke ny reklamationsret ved reklamation og ombytning.

Vi tager forbehold for fejl i priser, produktbeskrivelser, billeder eller anden information på www.icmsafety.com

3.2. Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos sælger til købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet
er betalt af køber.

4. LEVERING & RISIKOOVERGANG

4.1. Alle meddelte leveringstider er omtrentlige. Vurderer sælger, at et meddelt leveringstid ikke kan overholdes, vil køber modtage meddelelse herom, så vidt muligt med oplysning om, hvornår levering da kan påregnes at finde sted.

Vi sender alle varer som pakkepost eller med DSV, hvilket gør det muligt at spore forsendelsen.

Ordrer modtaget inden kl. 13.00 afsendes normalt samme dag. Der tages forbehold for udsolgte varer.

4.2. Levering sker fra sælgers adresse (EX WORKS, (INCOTERMS 2010), uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i
henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

4.3. Risikoen for det købte overgår til køber ved levering. Levering anses for at have fundet sted, når sælger har stillet varen til
købers rådighed på købers adresse på det meddelte tidspunkt. Såfremt der aftales andet leveringssted end købers adresse,
sker transporten dertil inkl. evt. pålæsning for købers regning og risiko med mindre der udtrykkeligt træffes anden aftale.

5. UNDERSØGELSESPLIGT & REKLAMATION

5.1. Køber skal straks ved modtagelsen, og forinden varen tages i brug, foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri.

Er der synlig skade på emballagen, skal du allerede ved modtagelse anmelde det til transportøren.

5.2. Vil køber påberåbe sig en mangel, skal køber straks og senest 2 arbejdsdage efter at manglen er eller burde være opdaget, give skriftlig meddelelse herom til sælger samt anføre, hvori manglen består. Fremsættes reklamationen ikke inden for den anførte frist, fortaber køber sin ret til at gøre manglen gældende.

5.3. Har køber ikke inden 12 måneder fra leveringstidspunktet påberåbt sig manglen over for sælger, er køber i enhver henseende afskåret fra at gøre manglen gældende.

5.4. Hvis køber for så vidt angår sælgers leverancer eller dele heraf modtager reklamationer fra købers kunder eller øvrige brugere af sælgers leverance, skal køber straks og senest 5 arbejdsdage fra modtagelse af reklamationen, skriftligt videregive
reklamationen/foretage reklamation over for sælger. Overholder køber ikke denne pligt, kan køber ikke senere fremsætte
mangel- eller erstatningskrav overfor sælger, ligesom køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber skal friholde
sælger for ethvert krav, som købers kunder eller øvrige brugere af sælgers leverance berettiget har opkrævet direkte hos
sælger.

5.5. Der ydes ingen reklamationsret/garanti på salg af brugt udstyr.

5.6. For så vidt angår reservedele, er reklamationsretten betinget af korrekt montering samt foretagelse af test, forinden produktet tages i brug. Ved undladelse bortfalder reklamationsretten samt ethvert ansvar for sælger.

5.7. Ved fremsættelse af reklamationer skal det købte produkts serienummer altid angives, såfremt det forefindes.

6. ANSVAR & ANSVARSBEGRÆNSNINGER

6.1. Efter sælgers valg vil mangler ved varen blive afhjulpet ved reparation og/eller ombytning af (dele af) produktet eller dets
komponenter. Såfremt manglen afhjælpes herved, har køber ikke ret til yderligere mangelsbeføjelser. Arbejdsløn ved købers
demontering og montering af produktet/komponenter erstattes ikke og er sælger uvedkommende.

6.2. Kun såfremt sælger ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning
som oplyst ovenfor, kan køber lade afhjælpning foretage af tredjemand eller kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen,
dog højst 20 % af den aftalte købesum for det pågældende produkt. Er manglen væsentlig, kan køber hæve købet ved skriftlig
meddelelse til sælger og kræve erstatning for sit tab, dog højst 20% af den aftalte købesum.

6.3. Sælgers forpligtelser vedrørende mangler er maksimeret til ovenstående. Sælger er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, mistet fortjeneste og lignende omkostninger eller skader.

6.4. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager opstået, efter at risikoen er overgået til køber.

6.5. Sælger er ligeledes kun ansvarlig for mangler ved varer, såfremt køber har anvendt og/eller monteret/installeret disse på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge sælgers eventuelle anvisninger. Sælger forbeholder sig ret til at kræve dokumentation for købers foretagelse af korrekt montering/installation samt løbende vedligeholdelse.

6.6. Sælgers ansvar er begrænset til mangler i sælgers egne leverancer. Sælger er ikke ansvarlig for eventuelle fejl/mangler opstået i forbindelse med varens indføjelse i eller til tredjemands produkt.

6.7. Sælgers ansvar omfatter ej heller sliddele og/eller forbrugs-materialer.

6.8. Sælger forbeholder sig ret til at få udleveret defekte komponenter, som udskiftes af sælger eller tredjemand. Returnering af defekte produkter sker for købers egen regning.

6.9. Såfremt det af disse returnerede komponenter fremgår, at sælger er uden skyld i den pågældende mangel, forbeholder sælger sig ret til at kræve betaling for de udskiftede komponenter samt kræve tilbagebetaling af eventuel ydet erstatning.

6.10. Såfremt sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de i disse betingelser fastsatte begrænsninger.

6.11. Køber bærer selv risikoen for, at sælgers leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for køber.

7. PRODUKTANSVAR

7.1. Sælger er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med lovgivningen om produktansvar.

7.2. Sælger fraskriver sig i videst muligt omfang i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber ethvert ansvar for skade på fast
ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i købers besiddelse.

7.3. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for skade på købers og/eller tredjemands produkt/ting/løsøre/fast ejendom såfremt
sælgers produkt af køber eller tredjemand er indføjet i eller gjort til en bestanddel af et andet produkt eller såfremt sælgers
anvisninger i forbindelse med brug og/eller montering/installation ikke er fulgt.

7.4. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

7.5. I det omfang sælger måtte blive mødt med et krav om produktansvar fra købers kunder, disses kunder eller andre senere brugere af sælgers leverancer, er køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber forpligtet til at friholde sælger for ethvert sådant krav samt dække sælgers rimelige omkostninger til forsvar herimod. Køber er i så fald pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravet mod sælger.

8. CE-MÆRKNING

8.1. De købte produkter er alene CE-mærket. Alle andre mærkninger i henhold til andre regler er købers ansvar/risiko. Ændringer af produktet er købers egen risiko /ansvar.

8.2. I det omfang sælger måtte blive mødt med et erstatningskrav fra købers kunder, disses kunder eller andre senere brugere af
sælgers leverancer fra et land uden for EØS og/eller EU som følge af manglende anden mærkning, er køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber forpligtet til at friholde sælger for ethvert sådant krav samt dække sælgers rimelige omkostninger til forsvar herimod. Køber er i så fald pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravet mod sælger.

8.3. Køber opfordres til selv at forbeholde sig pkt. 8.1 over for dennes kunder og/eller medkontrahenter.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER & FORTROLIGHED

9.1. Alle sælgers immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver sælgers ejendom.

9.2. Køber har ikke ret til uden sælgers skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af sælger ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som værende fortrolige. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra sælger til køber tilhører sælger. Uden samtykke fra sælger må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.

10. FORCE MAJEURE

10.1. I tilfælde af force majeure er sælger fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure
foreligger, såfremt sælger eller sælgers underleverandører forhindres i at opfylde aftaler, som følge af begivenheder såsom krig,
borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt
udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende med mindre det kan påvises, at sælger
med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

11. Oplysning om klagemuligheder

11.1 Ved utilfredshed forbundet med en tilsendt vare kan du altid kontakte vores kundeservice på telefon: (+45) 70 606 606. En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus https://kpo.naevneneshus.dk/

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@icmsafety.com.

12. LOVVALG & VÆRNETING

12.1. Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem sælger og køber skal afgøres efter dansk ret ved sælgers hjemting eller Sø- og
Handelsretten i København, efter sælgers valg.

12.2. Sælger er dog berettiget til at kræve voldgiftsbehandling efter dansk rets almindelige regler. Voldgiftsretten nedsættes da i
København. Voldgiftsbehandling er ikke til hinder for at fogedforbud eller andre foreløbige retsmidler kan søges gennemført ved det relevante værneting.

13. FORESPØRGSEL PÅ MATERIALER FRA ICM A/S

ICM A/S har copyright på alt tilsendt materiale (her forstås billeder, produkttekst, datablade etc.), og materialet må kun benyttes i salgsfremmende øjemed, så længe man køber de givne varer hos ICM A/S. Materialet må ydermere kun anvendes i overensstemmelse med ICM A/S stil og tone, hermed forstås saglige og lødige sammenhænge og på ingen måde således materialet kan opfattes racistisk, sexistisk eller på anden vis politisk ukorrekt. Alle produkttekster er benyttet af ICM A/S på nettet og man er derfor som kunde forpligtet til at omformulere alt materiale til unikt udtryk og værdi, hvis det skal benyttes på nettet, uanset valg af digital kanal. Intet materiale må videregives til 3. part, uden ICM A/S’ samtykke.

BEMÆRK
Der findes udvidede handelsbetingelser på fastmonterede forankringssystemer. Ring og hør nærmere.