ANVENDELSE

Før det besluttes at anvende åndedrætsværn, skal det overvejes, om en given luftforurening af farlige stoffer kan undgås, fx ved brug af mindre farlige stoffer, eller om luftventilation kan bringe forureningsgraden til under grænseværdien. Brug af åndedrætsværn skal altid være den sidste løsning.

Åndedrætsværn skal anvendes, når indåndingsluften er forurenet eller mistænkes for at være forurenet med partikler, gasser, dampe eller røg i koncentrationer over grænseværdien.

Åndedrætsværn skal endvidere anvendes, hvis luftens indhold af ilt er under 17 volumenprocent. Brugere af åndedrætsværn skal, før arbejdet påbegyndes, have grundig teoretisk og praktisk instruktion i anvendelse og vedligeholdelse. Vi anbefaler desuden, at man fit-tester sine medarbejdere.

BESKYTTELSESFAKTOR

Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange åndedrætsværnet kan nedsætte koncentrationen af sundhedsskadeligestoffer inden i masken i forhold til koncentrationen i omgivelserne. Hvis der fx i omgivelserne er en forurening på 400 mg/m3, og åndedrætsværnets beskyttelsesfaktor er 200, vil der i indåndingsluften være en forurening på 2 mg/m3. Beskyttelsesfaktoren er målt under ideelle forhold ved laboratorietest og kaldes den nominelle beskyttelsesfaktor. Den reelle beskyttelsesfaktor vil over tid være betydeligt lavere pga. slitage, mangelfuld tilpasning, osv. Det er derfor vigtigt, at der ved valg af åndedrætsværn tages højde for dette! Fit-test sikrer højbeskyttelse.

Åndedrætsværnet skal bruges fra arbejdets start og i hele den periode, hvor man opholder sig i det forurenede område. Selv et kortvarigt ophold uden brug af åndedrætsværnet vil i betydelig grad nedsætte den forventede beskyttelse.

For hver godkendelsesklasse af åndedrætsværn er opgivet en forventet beskyttelsesfaktor ved 100% brugstid. Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange renere luften er inde i masken. Hvis den reelle brugstid af åndedrætsværnet falder, så vil den reelle beskyttelsesfaktor falde dramatisk! Se skemaet nedenfor. Ved en brugstid på 80% er det stort set underordnet, hvilken type åndedrætsværn man benytter. Beskyttelsesfaktoren vil næsten være ens!

VALG AF ÅNDEDRÆTSVÆRN

De generelle retningslinier for valg af åndedrætsværn siger, at der skal vælges:
FILTRERENDE ÅNDEDRÆTSVÆRN
- Afhængigt af den omgivende atmosfære:LUFTFORSYNET ÅNDEDRÆTSVÆRN
- Uafhængigt af den omgivende atmosfære:


PARTIKELFILTRE

Tilstoppes gradvist af de partikler, der ophobes i filteret. Brugstiden afhænger derfor af koncentrationen i luften. Filtrene udskiftes, når åndingsmodstanden er blevet så stor, at den føles belastende. Partikelfiltre er virkningsløse over for gasser og iltmangel!

GASFILTRE

Består af aktivt kul, der har en meget stor overflade. 1 gram har en overflade på 1200 m2. Gasserne adsorberes af det aktive kul, uden at det er muligt at registrere nogen nævneværdig ændring af åndingsmodstanden. Et gasfilter har en vis kapacitet afhængig af den indeholdte mængde kul (klasse 1, 2 eller 3). Gasfilteretsbrugstid kan beregnes, når man kender forureningens koncentration, brugerens luftbehov og filterets kapacitet. Beregningen er dog forbundet med stor usikkerhed, da der indgår mange variabler. Når filteret er ved at være opbrugt, forøges lækagen gradvist. Filteret skal udskiftes inden lækagen opstår. Forureningen må ikke kunne lugtes, og filteret skal senest udskiftes, når lugt generregistreres. For at sikre at udskiftning sker i tide, bør man udarbejde nogle faste rutiner baseret på sine erfaringer. Gasfiltre er virknings løse over for partikler og iltmangel.

KOMBINATIONSFILTRE

Hvis der er behov for samtidig beskyttelse mod gas og partikler benyttes kombinationsfiltre eller multifiltre. Brugstiden er beskrevet ovenfor under partikel eller gasfiltre.

DOWNLOAD FILTEROVERSIGT OG -GUIDE

Her kan du se en oversigt over filtre.
Har du spørgsmål, ring til
kundeservice på tlf.: (+45) 70 606 606

ICM FIT-TEST

ICM vil gerne være på forkant med kommende krav. Derfor har vi udviklet et koncept, hvor vi tester vores kunder, så de er sikre på, at det åndedrætsværn de bruger, yder dem en tilstrækkelig beskyttelse.

Kontakt vores produktchef for området og hør mere om fit-test af dine medarbejdere. Eller læs mere HER!ICM SAFETY SERVICE

På vores service centre kan vi servicere og reparere alle former for åndedrætsværn. Selv de mindste lækager i masken, forårsaget af slitage eller små fremmedlegemer, vil forringe beskyttelsesfaktoren væsentligt.Vores erfaring viser, at det er uhyre vigtigt, at man får indsendt sit udstyr til årligt eftersyn.

En Safety Service løsning indenfor åndedrætsværn inkluderer:

  • Rengøring og desinficering af helmasker. Membraner og ruder udskiftes efter behov og kontrolleres i testbænk.
  • Turboudstyr bliver rengjort, efterset og motoren kalibreres i vores testbænk.
  • Filterpaneler trykprøves og filtrene udskiftes.Trykflaskeudstyr serviceres, og flasker genopfyldes.

Har du spørgsmål omkring dit åndedrætsværn, er du meget velkommen til at kontakte os på (+45) 70 606 606.

SCOTT ANSIGTSDELE TIL TURBO

BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt kundeservice på tlf. (+45) 70 606 606 eller mail@icmsafety.com