ÅNDEDRÆTSVÆRN

VIDEN OM ÅNDEDRÆTSVÆRN


​​​​​​​ANVENDELSE

Før det besluttes at anvende åndedrætsværn, skal det overvejes, om en given luftforurening af farlige stoffer kan undgås, for eksempel ved brug af mindre farlige stoffer, eller om luftventilation kan bringe forureningsgraden til under grænseværdien. Brug af åndedrætsværn
skal altid være den sidste løsning.

Åndedrætsværn skal anvendes, når indåndingsluften er forurenet eller mistænkes for at være forurenet med partikler, gasser, dampe eller røg i koncentrationer over grænseværdien. Åndedrætsværn skal endvidere anvendes, hvis luftens indhold af ilt er under 17 volumenprocent. Brugere af åndedrætsværn skal, før arbejdet påbegyndes, have grundig teoretisk og praktisk instruktion i anvendelse og vedligeholdelse. Vi anbefaler desuden, at man fit-tester sine medarbejdere. Se beskrivelse heraf længere nede på siden.

VIDSTE DU, AT...

vi har 3 timers reglen i Danmark? Anvendelse af åndedrætsværn er belastende for kroppen. Derfor er anvendelsestiden begrænset for visse typer. Filtrerende åndedrætsværn, altså der hvor brugeren selv skal trække vejret igennem et filter, må kun benyttes i 3 timer per døgn. Hvis arbejdet forventes at strække sig over 3 timer, skal der allerede fra arbejdets start anvendes åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn.

Kilde: Arbejdstilsynet

BESKYTTELSESFAKTOR


Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange åndedrætsværnet kan nedsætte koncentrationen af sundhedsskadelige stoffer inde i masken i forhold til koncentrationen i omgivelserne. Hvis der for eksempel i omgivelserne er en forurening på 400 mg/m3, og åndedrætsværnets beskyttelsesfaktor er 200, vil der i indåndingsluften være en forurening på 2 mg/m3.

Beskyttelsesfaktoren er målt under ideelle forhold ved laboratorietest og kaldes den nominelle beskyttelsesfaktor. Den reelle beskyttelsesfaktor vil over tid være betydeligt lavere blandt andet på grund af slitage, mangelfuld tilpasning, med mere. Det er derfor vigtigt, at der ved valg af åndedrætsværn tages højde for dette! Fit-test sikrer kontinuerlig høj beskyttelse.

Husk som minimum, at lave en TÆTHEDSTEST selv, hvis du bruger en halv- eller helmaske.

KATEGORIER


Åndedrætsværnet skal bruges fra arbejdets start og i hele den periode, hvor man opholder sig i det forurenede område. Selv et kortvarigt ophold uden brug af åndedrætsværnet vil i betydelig grad nedsætte den forventede beskyttelse.

Partikelfiltrene til halv- og helmasker er inddelt i 3 kategorier (P1, P2 og P3), som er et udtryk for deres evne til at filtrere støv, tåger og aerosoler. Farvekode: Hvid. Visse filtre beskytter mod alle partikeltyper som for eksempel røg, asbest, bakterier, vira og selv radioaktivt nedfald. Den højeste kategori P3 dækker også både P1 og P2. Partikelfiltrene skal udskiftes når brugeren mærker forøget vejrtrækningsmodstand.

BESKYTTELSESKATEGORI (EN 143)

P1 R/NR*  Faste og våde partikler80%
P2 R/NR*  Faste og våde partikler94%
P3 R/NR*  Faste og våde partikler99,95%

”R” = Kan genanvendes. ”NR” = Kan ikke genanvendes.

Ligeledes er gasfiltrene til halv- og helmaskerne inddelt i 3 kategorier baseret på kapacitet og koncentration.

FILTERKATEGORI (EN 14387)

1  0,1 volumenprocent = 1000 ppm*
2  0,5 volumenprocent = 5000 ppm*
3  1,0 volumenprocent = 10000 ppm*

*ppm = part per million

BESKYTTELSESFAKTOR

For hver godkendelseskategori af åndedrætsværn er der opgivet en forventet beskyttelsesfaktor ved 100% brugstid. Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange renere luften er inde i masken. Hvis den reelle brugstid af åndedrætsværnet falder, så vil den reelle beskyttelsesfaktor falde drastisk! Se skemaet nedenfor. Ved en brugstid på 80% er det stort set underordnet, hvilken type åndedrætsværn man benytter. Beskyttelsesfaktoren vil næsten være ens!

Procent af arbejdstiden i forurenet miljø, hvor åndedrætsværn benyttes.
100% betyder at åndedrætsværnet benyttes hele tiden.
100%95%90%80%Eksempel på åndedrætsværn
Effektive
beskyttelsesfaktorer
2511,407,404,30
5014,58,504,60Halvmaske
10016,809,204,80
100019,609,904,98Luftforsynet i sandbæsningshjelm
1000019,909,994,99SCBA

VALG AF ÅNDEDRÆTSVÆRN


De generelle retningslinjer for valg af åndedrætsværn siger, at der skal vælges:

Filtrerende ansigtsmasker  Ved mindre koncentrationer af faste og væskeformige partikler til kortvarigt arbejde. Max. 3 timer.
Filtrerende halvmasker med udskiftelige filtre  Ved koncentrationer med en volumenprocent på op til 0.1. Max. 3 timer.
Filtrerende helmasker med udskiftelige filre  Ved koncentrationer med en volumenprocent på op til 0.5 hvor beskyttelse af øjne er påkrævet.
  Max. 3 timer.
Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed  Når arbejde med åndedrætsværn strækker sig over 3 timer, og der må anvendes filtrerende
  åndedrætsværn.
Luftforsynet åndedrætsværn
  • Når der er iltmangel (under 17 volumenprocent ilt) i indåndingsluften.
  • Hvor forurening forekommer i høje koncentrationer.
  • Hvis arbejdet med åndedrætsværn strækker sig over 3 timer og hvor forureningens sammensætning eller koncentration er ukendt.
  • Hvor der ikke findes egnede filtre.
  • Hvis brugeren har skæg eller en speciel ansigtsfacon.
  • Når filtrerende åndedrætsværn med turboenhed ikke kan anvendes.
  • Når advarselsegenskaber, som lugt og smag er dårlig.

FILTRERENDE ÅNDEDRÆTSVÆRN

Afhængigt af den omgivende atmosfære.

MOD PARTIKLERMOD GASSER & DAMPEMOD PARTIKLER, GASSER & DAMPE
Ansigtsmaske med partikelfilterAnsigtsmaske med gasfilterAnsigtsmaske med kombineret filter
Filtrerende ansigtsmaske
mod partikler
Filtrerende ansigtsmaske
mod gasser og dampe
Filtrerende ansigtsmaske
mod partikler, gasser & dampe
Filterturbo med partikelfilterFilterturbo med gasfilterFilterturbo med kombineret filter

LUFTFORSYNET ÅNDEDRÆTSVÆRN

Uafhængigt af den omgivende atmosfære.

AFHÆNGIGT ÅNDEDRÆTSVÆRN UAFHÆNGIGT ÅNDEDRÆTSVÆRN
SelvsugermaskeKompressormaskeTrykfl askeapperatKredsløbsapparat
Uden blæserMed konstant lufttilførselMed lungeautomat med normalt trykMed komprimeret oxygen
Med manuel dreven blæserMed lungeautomatMed lungeautomat med overtrykMed flydende oxygen
Med motordreven blæserMed lungeautomat med overtryk
Med oxygenudvikling

EN STANDARDER

​​​​​​​

EN 136  Helmasker
EN 137  Trykflaskeapperater
EN 138  Selvsugermasker med eller uden blæser
EN 14594  Trykluftforsynede åndedrætsværn med kontinuert flow (hel- og halvmaske, HD hætte og ansigtsskærm, hætte til
  sandblæsning, LD hætte og ansigtsskærm) (erstatter EN 139, 270, 271 og 1835)
EN 140  Halvmasker
EN 14387  Gas- og kombinationsfi ltre, AX gas- og kombinationsfiltre mod lavtkogende organiske stoffer (erstatter EN 141 og 371)
EN 143  Partikelfiltre
EN 149  Filtrerende ansigtsmasker - Engangsmasker (2001)
EN 403  Evakuering - Engangshætte med filter ved brand
EN 405  Filtrerende ansigtsmasker - Vedligeholdelsesfri
EN 1146  Evakuering - Rygflaske med hætte
EN 12941  Filtrerende åndedrætsværn med turbo og hætte (erstatter EN 146)
EN 12942  Filtrerende åndedrætsværn med turbo og maske (erstatter EN 147)

FILTRE

PARTIKELFILTRE

Tilstoppes gradvist af de partikler, der ophobes i filteret. Brugstiden afhænger derfor af koncentrationen i luften. Filtrene udskiftes, når åndingsmodstanden er blevet så stor, at den føles belastende. Partikelfiltre er virkningsløse over for gasser og iltmangel.

gasFILTRE

Består af aktivt kul, der har en meget stor
overflade. 1 g. har en overfl ade på 1200 m2. Gasserne absorberes af det aktive kul, uden at det er muligt at registrere nogen nævneværdig ændring af åndingsmodstanden. Et gasfilter har en vis kapacitet afhængig af den indeholdte mængde kul (klasse 1, 2 eller 3). Gasfilterets brugstid kan beregnes, når man kender forureningens koncentration, brugerens luftbehov og filterets kapacitet. Beregningen er dog forbundet med stor usikkerhed, da der indgår mange variabler. Når filteret er ved at være opbrugt, forøges lækagen gradvist. Filteret skal udskiftes inden lækagen opstår. Forureningen må ikke kunne lugtes, og filteret skal senest udskiftes, når lugtgener registreres. For at sikre at udskiftning sker i tide, bør man udarbejde nogle faste rutiner baseret på sine erfaringer. Gasfiltre er virkningsløse over for partikler og iltmangel.

kombinationsFILTRE

Hvis der er behov for samtidig beskyttelse
mod gas og partikler benyttes kombinationsfiltre eller multifi ltre.

infografikker

PRODUKTER
ÅNDEDRÆTSVÆRN

Færdig Nulstil Filtrer efter Nulstil
0 valgt Vælg alle Brands
0 valgt Vælg alle Standarder
0 valgt Vælg alle Størrelse
Gå til toppen
108 produkter |
108 produkter |