NY PPE-FORORDNINg

PPE- FORORDNINGEn (eu) 2016/42

PPE-forordningen (EU) 2016/425 erstatter Rådets direktiv 89/686 / EØF. Denne nye forordning kræver, at alle PPE-producenter stiller en CE-overensstemmelseserklæring til rådighed for hvert produkt. Dette direktiv træder i kraft den 21. april 2018.

vigtigste ændringer i den nye PPE-forordning (EU) 2016/425

Der er en række ændringer, som ses nedenfor

 • Hørebeskyttelse flyttes fra PPE-kategori II til kategori III.
 • Redningsveste flyttes fra PPE-kategori II til kategori III.
 • Udfærdigelse af en overensstemmelseserklæring til alt PPE eller som minimum et link til hvor det kan findes.
 • Certifikatet har maksimalt en gyldighedsperiode på fem år.
PPE-KATEGORIAKTIVITETGAMMEL PPE-DIREKTIV
89/686/EEC
NY PPE-DIREKTIV (EU)
2016/425
Kategori I lavrisiko PPEProduktet bringes på markedetProducenten erklærer selvModul A (anneks IV)
producenten erklærer selv
Kategori II mellemrisiko PPE &
kategori III højrisiko PPE
Initial produktgodkendelseArtikel 10 EC type undersøgelseModul B (anneks V) EU type
undersøgelse modul C (anneks VI)
Kategori III højrisko PPELøbende overvågning
igennem test
Artikel 11 AModul C (anneks VII)

ELLER

Kategori II højrisikoLøbende overvågning igennem auditering af fabrikArtikel 11 BModul C (anneks VII)

Kategori I - Lavrisiko PPE


PPE i denne kategori er designet til at beskytte brugerne imod minimale risici, eksempelvis:

 • Overfladisk mekanisk skade.
 • Kontakt med varme overflader på ikke over 50 °C.
 • Skader på øjnene på grund af udsættelse for sollys (bortset fra under observation af solen).

Kategori II - Mellemrisiko PPE


Kategori II omfatter andre risici end dem, der er anført i Kategori I og III, eksempelvis:

 • Sikkerhedsbriller og beskyttelsesbriller.
 • Industrielle hjelme og bump caps.
 • Synlighedstøj.

Kategori III - Højrisiko PPE


PPE, der falder ind under denne kategori, omfatter udelukkende risici, der kan medføre meget alvorlige konsekvenser som død eller irreversibel skade på sundheden og omfatter blandt andet arbejde med:

 • Stoffer og blandinger, der er sundhedsskadelige.
 • I atmosfærer med iltmangel.
 • Skadelige biologiske agenser.
 • Ioniserende stråling.
 • I omgivelser med høj temperatur, hvis virkninger er at sammenligne med en lufttemperatur på mindst 100 °C.
 • Lavtemperaturmiljøer, hvis virkninger er at sammenligne med en lufttemperatur på - 50 °C eller mindre
 • Fald fra højde.
 • Arbejde med håndholdte motorsave.
 • Skadelig støj.

Tidsplan for PPE-forordningen ​​​​​​​(EU) 2016/425


VIGTIGE DATOER

 • PPE-direktiv 89/686/EEC ophæves med virkning fra 21. april 2018.
 • Denne PPE-forordning (EU) 2016/425 finder anvendelse fra 21. april 2018.
 • Medlemsstaterne må ikke hindre tilgængeligheden på markedet for produkter omfattet af det gamle
  ​​​​​​​PPE-direktiv 89/686/EEC inden den 21. april 2019.
 • EU-typeafprøvningsattester udstedt i henhold til direktiv 89/686/EEC forbliver gyldige indtil den 21. april 2023,
  medmindre de udløber inden denne dato.