| Ny PPE-forordning |


PPE-forordningen (EU) 2016/425 erstatter Rådets direktiv 89/686 / EØF. Denne nye forordning kræver, at alle PPE-producenter stiller en CE-overensstemmelseserklæring til rådighed for hvert produkt. Dette direktiv træder i kraft den 21. april 2018.

vigtigste ændringer i den nye PPE-forordning (EU) 2016/425


Der er en række ændringer, som ses nedenfor:

 • Hørebeskyttelse flyttes fra PPE-kategori II til kategori III.
 • Redningsveste flyttes fra PPE-kategori II til kategori III.
 • Udfærdigelse af en overensstemmelseserklæring til alt PPE eller som minimum et link til hvor det kan findes.
 • Certifikatet har maksimalt en gyldighedsperiode på fem år.ELLER
Kategori I - Lavrisiko PPE


PPE i denne kategori er designet til at beskytte brugerne imod minimale risici, eksempelvis:

 • Overfladisk mekanisk skade.
 • Kontakt med varme overflader på ikke over 50 °C.
 • Skader på øjnene på grund af udsættelse for sollys (bortset fra under observation af solen).

Kategori II - Mellemrisiko PPE


Kategori II omfatter andre risici end dem, der er anført i Kategori I og III, eksempelvis:

 • Sikkerhedsbriller og beskyttelsesbriller.
 • Industrielle hjelme og bump caps.
 • Synlighedstøj.

Kategori III - Højrisiko PPE


PPE, der falder ind under denne kategori, omfatter udelukkende risici, der kan medføre meget alvorlige konsekvenser som død eller irreversibel skade på sundheden og omfatter bl.a. arbejde med:

 • Stoffer og blandinger, der er sundhedsskadelige.
 • I atmosfærer med iltmangel.
 • Skadelige biologiske agenser.
 • Ioniserende stråling.
 • I omgivelser med høj temperatur, hvis virkninger er at sammenligne med en lufttemperatur på mindst 100 °C.
 • Lavtemperaturmiljøer, hvis virkninger er at sammenligne med en lufttemperatur på - 50 °C eller mindre
 • Fald fra højde.
 • Arbejde med håndholdte motorsave.
 • Skadelig støj.

Tidsplan for PPE-forordningen (EU) 2016/425


VIGTIGE DATOER:

 • PPE-direktiv 89/686/EEC ophæves med virkning fra 21. april 2018.
 • Denne PPE-forordning (EU) 2016/425 finder anvendelse fra 21. april 2018.
 • Medlemsstaterne må ikke hindre tilgængeligheden på markedet for produkter omfattet af det gamle
  ​​​​​​​PPE-direktiv 89/686/EEC
  inden den 21. april 2019.
 • EU-typeafprøvningsattester udstedt i henhold til direktiv 89/686/EEC forbliver gyldige indtil den 21. april 2023,
  medmindre de udløber inden denne dato.